Общи условия за ползване

УВАЖАЕМИ ПЪТНИЦИ, ПОЛЗВАЩИ ГРАДСКИТЕ АВТОБУСНИ ЛИНИИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ “ХЕБЪР БУС”АД, С КАЧВАНЕТО СИ В АВТОБУСА ВИЕ СКЛЮЧВАТЕ ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ, С КОЙТО ПРИДОБИВАТЕ И ПОЕМАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СПРЯМО“ХЕБЪР БУС”АД

І. Вашите права:

1. Да пътувате до която и да е спирка от маршрутното разписание на съответната автобусна линия.

2. Да бъдете любезно обслужвани от шофьор и кондуктор, носещи фирмена униформа и отличителни знаци.

3. Да получавате информация за маршрутното разписание и спирките по съответната линия от кондуктора.

4. Да изисквате през зимния период температурата на салона за пътници на автобуса да бъде до 18оС .

5. През летния сезон да бъде осигурена адекватна въздушна вентилация на салона за пътници в автобуса.

6. Децата до 7 навършени години пътуват безплатно и с превозен документ - карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт.

7. Да пътувате с преференциална карта, без да се таксувате в автобуса, ако сте ученик, пенсионер или лице, което има право на преференции.

8. Придружител на инвалид може да пътува с абонаментна карта на правоимащия, когато го придружава. 

9. Да си закупите абонаментна карта за конкретна линия. Рекламация на карти се приемат само в момента на издаване на същите. Дубликати на изгубени/откраднати абонаментни карти не се издават.

10. Срокът на абонаментна карта е фиксиран и не може да бъде удължаван при временно не използване на същата.

11. Да превозвате безплатно ръчен багаж с размери 60/40/40. Багаж с размери по-големи от посочените се таксува с редовен билет за единично пътуване за всеки отделен пакет.

12. При авариране на автобуса по маршрутната линия и невъзможност за продължаване на курса, таксуваните пътници имат право да пътуват със същите билети в следващия по разписанието автобус на “ХЕБЪР БУС”, обслужващ линията.

ІІ. Вашите задължения:

1. Да сте на съответната спирка до 5 минути преди часа на потегляне на автобуса.

2. Да се качвате и слизате от автобуса, когато той е напълно спрял на установената спирка.

3. Закупеният от Вас билет важи до крайна спирка по маршрута, за да продължите пътуването си в обратна посока трябва да се таксувате отново. При качването си в автобуса трябва незабавно да се таксувате и да получите билет или да показвате на кондуктора абонаментна карта или карта за преференциално пътуване. Пътник, който не се таксува до автобусната спирка, следваща тази, от която се е качил, се счита за НЕРЕДОВЕН и същият дължи на “ХЕБЪР БУС” имуществено обезщетение в размер на 20 лв.

Ако върху картата за преференциално пътуване или върху абонаментната карта има поправки, зачертаване и изтриване, същата се счита за невалидна.

4. Да ползвате само билети, закупени от кондуктора в автобуса, в който пътувате, освен в случаите по т. І.12.

5. Да не нарушавате спокойствието на останалите пътници.

6. Да пазите ред и чистота в автобуса.

7. Да не стоите на стъпалата на автобуса и да пречите на затварянето на вратите.

8. Да не разговаряте с шофьора по време на пътуването и да не отвличате вниманието му.

9. Да не отстъпвате документа си за пътуване (билет, абонаментна или преференциална карта) на други лица.

10. Да не превозвате в автобуса велосипеди, живи животни, незаконно оръжие, взривни вещества, лесно запалими и отровни вещества, наркотични вещества, обемисти багажи.

11. Да не поставяте багаж върху седалките на автобуса.

12. Да не внасяте напитки, закуски, сладоледи и други хранителни продукти, които биха могли да нарушат хигиената в автобуса.

13. Да не пушите, да не консумирате храна и алкохол в автобуса. Лица във видимо нетрезво състояние не се допускат в автобуса.

ІІІ. Правата и задълженията на “ХЕБЪР БУС” спрямо Вас:

1.  “ХЕБЪР БУС” има ангажимент относно издаването, своевременното снабдяване на пътниците с билети и издаването на абонаментни карти и карти за преференциално пътуване.

2. При констатиране на НЕРЕДОВЕН пътник по смисъла на т.ІІ.3, служителите на “ХЕБЪР БУС” имат право да искат от същия да заплати имуществено обезщетение в размер на 20 лв. 

3. “ХЕБЪР БУС” осигурява маркировката на превозното средство, съгласно изискванията на чл. 41, ал.1 на Наредба 2 от 15.03.2002г на Министерството на транспорта за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси;

4. “ХЕБЪР БУС” отговаря за живота и за всяко телесно или психическо увреждане на пътника вследствие на злополука във връзка с превоза, докато пътникът се е намирал в превозното средство или се е качвал, или е слизал от него.

5. “ХЕБЪР БУС” се освобождава от отговорност, ако увреждането по т. 4 е причинено от обстоятелства, които “ХЕБЪР БУС”, независимо от взетите от него мерки според особеностите на случая, не може да избегне или последиците от които не може да предотврати (непреодолима сила).

6. “ХЕБЪР БУС” не се освобождава от отговорност за вредите, причинени поради физическите или умствените недостатъци на водача или на други лица, изпълняващи функции по превоза, дефектите или състоянието и функционирането на превозното средство.

7. “ХЕБЪР БУС” се освобождава изцяло или частично от отговорност за вреди, настъпили по вина на пътника или вследствие на негово поведение, излизащо извън рамките на нормалното поведение на пътник.